Tietosuojaselosteet

A-Test & Consulting Oy:n kuluttaja-asiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 21.9.2022

Rekisterinpitäjä

A-Test & Consulting Oy
Koskelontie 25 A
02920 Espoo

Yhteys rekisteriasioissa

service@tecalemit.fi

Rekisterin nimi

A-Test & Consulting Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös muissa konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, palvelun toteuttamiseksi, palvelun tilauksen yhteydessä annettu suostumus tai henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Yksityisasiakkaiden henkilötunnus laskutusta varten
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä ajanvarauksiin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyä toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi myös kumppaneiden toimesta. Kumppanit toteuttavat teknisesti rekisteriin liittyviä palveluita ja tarjoavat rekisterin käyttöön liittyviä IT-järjestelmiä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Test & Consulting Oy:n, yhtiön konsernikokonaisuuteen kuuluvillä yhtiöillä ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttäjillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään järjestelmissämme asiakassuhteen voimassaolon ajan ja kymmenen vuotta tämän jälkeen mahdollisten jälkikäteen tapahtuvien yhteydenottojen käsittelemiseksi, kuitenkin aina lakisääteisen ajan.

Rekisteröityjen oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
 • Oikeus tietojen tarkastamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelylle ole enää olemassa laillista perustetta
 • Oikeus käsittelyn  vastustamiseen, mikäli tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, kokee käsittelyn lainvastaiseksi tai rekisteröityn henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen liittyvä toimenpide on kesken

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tai selosteessa mainittuun osoitteeseen. Laajat pyynnöt (esimerkiksi tietojen tarkastus tai poistaminen) edellyttävät pyynnön esittämistä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

A-Test & Consulting Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästeitä koskeva seloste

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.